PERSONVERNSERKLÆRING

Denne personvernerklæringen fastslår hvordan vi behandler dine personopplysninger når vi for eksempel gjennomfører faktura, purre og inkassoaktiviteter. I enkelte av våre tjenester fungerer vi kun som databehandler og behandler dine personopplysninger etter instruksjoner fra vår kunde, f.eks. når vi leverer fakturatjenester. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan dine personopplysninger behandles i forbindelse med disse tjenestene, ber vi deg ta kontakt med din avtalepart.

Behandles personopplysninger likt for alle formål?

Avhengig av ulike situasjoner, om du er sluttkunde, kunde, leverandør eller kanskje jobbsøker kan det hende at vi behandler dine personopplysninger på ulike måter.
Vi kan også behandle personopplysninger om besøkende til våre nettsteder, avhengig av om du legger igjen personopplysninger hos oss, for eksempel om du fyller ut et kontaktskjema, eller abonnerer på nyhetsbrev. Uavhengig av situasjon, lover vi aldri å selge, kommersialisere eller bruke dine personopplysninger på en måte som vil anses om et brudd på gjeldende personvernlovgivning.
Kravia AS er en del av Kraviagruppen AS med flere avdelinger i Norge. Kravia behandler dine personopplysninger og er ansvarlig for å beskytte dine personopplysninger.

Hvor kan jeg finne mer informasjon om behandlingen av personopplysninger?

Kravia vil ivareta ditt personvern, uavhengig om vi behandler dine personopplysninger på vegne av oss eller andre parter. Det er viktig for oss at du forstår hvilke personopplysninger vi behandler om deg, hvorfor vi gjør dette og hvilke rettigheter du har. Derfor ber vi deg om å lese denne personvernerklæringen for å få mer informasjon om vår behandling av dine personopplysninger.

Personvernerklæring for privatpersoner

Hvorfor behandler vi dine personopplysninger?
Kravia AS med datterselskap og avdelinger behandler dine personopplysninger fordi vi har fått i oppdrag å innfordre en forfalt fordring på vegne av vår oppdragsgiver.

Inkasso er en oppgave av offentlig interesse, og er regulert i Inkassoloven av 13. mai 1988. Vi har dermed et gyldig juridisk grunnlag for å behandle dine personopplysninger. Behandling av personopplysninger er nødvendig ved purring/ inkasso, selv om du ikke har samtykket til dette. Et slikt samtykke er heller ikke er nødvendig etter loven. I henhold til vårt formål kan vi også foreta kredittvurderinger for å oppfylle god inkassoskikk, bruke data fra ulike kilder, f.eks., kredittopplysningsbyråer, historiske saker vi besitter om deg, benytte offentlige registre for å verifisere om opplysningene vi besitter om deg er korrekte, samt dele dine personopplysninger med godkjente tredjeparter, f. eks. kredittopplysningsbyråer. I henhold til personvernlovgivningen lagres dine personopplysninger konfidensielt.

Hvilke opplysninger behandles og hvorfor?

For at vi skal kunne kommunisere med deg og samtidig sørge for trygg og riktig identifisering, har vi behov for ditt navn, personnummer, fødselsdato og kontaktinformasjon, som adresse, telefonnummer og e-postadresse.
For at vi skal kunne vurdere din betalingsevne, utføre risikoanalyse og risikostyring, opprette betalingsordninger og overvåke gjeld, besitter vi økonomisk informasjon som betalings-historikk, standardopplysninger, kreditthistorikk, informasjon om gjeld, inntekt, formue/verdier, kreditt, og kredittvurderinger.
For å få en bedre forståelse av din situasjon, og for å ta beslutninger om hvordan vi på best mulig måte skal behandle din sak, besitter vi også informasjon om årsakene til manglende betaling, avhengig av informasjonen du gir oss, f.eks. personlige forhold eller familieforhold, arbeidsrelaterte problemer, osv.
Personopplysningene vi sitter på er nødvendige for å forsvare oss mot rettslige krav eller annen form for fullbyrdelse. Vi bruker også dine personopplysninger til å oppfylle god inkassoskikk, blant annet gjennom historiske kredittvurderinger og resultater.

Hvem kan få tilgang til mine personopplysninger?

Vi kan dele dine personopplysninger med våre leverandører som tilrettelegger og/eller leverer deler av våre tjenester, f.eks. utskrifts- og posttjenester, søk i tinglysingsregistrene, kundesentre, inkassonettverk, juridiske representanter, osv. Vi kan også dele dine personopplysninger med vår kunde (din avtalepart), kredittopplysningsbyråer, forliksråd, namsmannen og andre offentlige myndigheter.
For å kunne behandle din sak vil våre medarbeidere vil ha tilgang til dine personopplysninger når det er nødvendig. I slike tilfeller vil det kun gis tilgang etter behov og etter de formål som er beskrevet og kun hvis medarbeideren er bundet av taushetsplikt.Informasjonen vi besitter om deg kan være anonymisert og brukes til å utvikle vår virksomhet. Der det er nødvendig å sikre dine personopplysninger, gjennomfører vi nødvendig testing ved endringer i våre IT-systemer, og dine personopplysninger brukes da slik de fremstår.
Med mindre annet er avtalt med deg eller der det er nødvendig for å opprette, utøve eller forsvare oss mot rettslige krav, vil vi ikke inkludere spesielle kategorier med personopplysninger (se nedenfor).

Hvordan behandler dere sensitive personopplysninger om meg?

Med mindre annet er avtalt med deg, eller der det er nødvendig for opprettelsen, utøvelsen eller forsvar av rettslige krav, vil vi ikke inkludere spesielle kategorier med personopplysninger. Dette blir ofte kalt «sensitive personopplysninger» og er informasjon som for eksempel etnisk opprinnelse, politiske meninger, religiøse eller filosofiske overbevisninger, medlemskap i fagforeninger samt personopplysninger om helse eller seksuell legning.
Det kan derimot være til din fordel å varsle oss om helsetilstand, funksjonshemming og/eller personopplysninger relatert til ditt privatliv som kan påvirke din evne til å tilbakebetale fordringer. Dette gjør det mulig for oss å gjennomføre tiltak tilpasset dine behov eller krav som for eksempel betalingsutsettelser, gjeldsrådgivning eller justering av din betalingsordning.
Denne informasjonen vil brukes av oss for å hjelpe deg, og vil lagres så lenge det er nødvendig for dette formålet. Du kan også senere varsle oss om at du ikke lenger ønsker at vi har denne type informasjon om deg, så fremt dette ikke er nødvendig for opprettelse, utøve eller forsvare rettslige krav.

Må jeg som privatperson sende mine personopplysninger til dere?

Nei, du trenger ikke å sende oss dine personopplysninger. Faktisk kommer de fleste (eller alle) personopplysninger om deg fra andre kilder, som for eksempel våre oppdragsgivere (din avtalepart), Folkeregisteret, Kredittopplysningsbyråer osv.
Du kan velge om du vil gi oss flere personopplysninger. Dette kan hjelpe oss med behandlingen av din enkelte sak, og kan være til din fordel. Du kan for eksempel ha en gyldig grunn til hvorfor du ikke har betalt ned gjeld, eller du ønsker å sende oss opplysninger i forbindelse med etablering av en betalingsordning hensyntatt din situasjon og etter dine behov.

Hvor lenge lagres mine personopplysninger hos dere?

Vi lagrer dine personopplysninger så lenge dette er tillatt etter loven, og så lenge vi har lovlig grunnlag for å lagre slike opplysninger. Et slikt grunnlag kan for eksempel være å sikre god inkassoskikk, eller forsvare oss mot rettslige krav inntil foreldelsesfristen utløper.
Vi vil også lagre personopplysninger så lenge vi er forpliktet til dette i henhold til norsk lov. Når det gjelder sikkerhetskopiering, sletter vi også dine personopplysninger i våre sikkerhetskopier, men kun når disse gjenopprettes i henhold til våre retningslinjer om sikkerhetskopiering.

Vil jeg bli utsatt for automatisert beslutningstaking?

I forbindelse med vår inkassovirksomheten kan vi enkelte saker sette en score på deg/saken. Basert på våre opplysninger om deg, scorer vi da inkassosaken din. Dette er nødvendig for å optimalisere vår virksomhet og behandling av din sak på en effektiv måte og til rett tid.
Scoren angir hvordan saken skal behandles. En score gis automatisk der hvor vi benytter dette, og scoren bestemmer for eksempel hvor stor sannsynligheten er for at du betaler din gjeld eller om vi skal videresende din sak til tvangsinndrivelse. Vi anser ikke at den automatiserte beslutningstakingen har rettsvirkninger eller påvirker deg på andre måter, ettersom denne prosessen ikke påvirker dine rettigheter og forpliktelser.

Hvilke rettigheter har jeg?

Det er viktig at du forstår at det er dine personopplysninger vi behandler og vi ønsker at du føler deg komfortabel med dette. Selv om vi ikke trenger din tillatelse til å behandle dine personopplysninger, har du allikevel mange rettigheter i forbindelse med behandlingen av slik informasjon.
All informasjon er tilgjengelig i denne personvernerklæringen.

Kan du be om retting/sletting?

Dersom du mener vi har registrert feil informasjon om deg har du rett til å informere oss om dette, er det noe feil er det viktig vi får denne informasjonen.
Hvis vi behandler dine personopplysninger på en ulovlig måte, for eksempel hvis vi behandler dine personopplysninger lenger enn nødvendig, eller uten grunn, kan du be oss om å slette slik informasjon.

Begrenset behandling

Det kan du kreve i enkelte tilfeller, som f.eks:
- Innsigelser på riktigheten av personopplysningene
- Ulovlig behandling
- Behandlingen av personopplysninger ikke lenger er nødvendig til formålet
- Innsigelser mot behandlingen
Behandlingen vil begrenses fra innsigelsen er inngitt og i den perioden det tar oss å vurdere innsigelsen. Dette betyr at vi (med unntak av lagring av personopplysninger) kan behandle dine personopplysninger kun etter ditt samtykke, så fremt behandling skjer i forbindelse juridiske forhold, for å beskytte andres rettigheter eller hvis offentligheten har interesse av behandlingen.

Innsigelsesrett

Hvis du mener at vi ikke har rett til å behandle dine personopplysninger kan du innvende mot vår behandling. I slike tilfeller kan vi bare fortsette behandlingen hvis vi kan rettferdiggjøre årsaker som veier tyngre enn dine interesser, rettigheter og friheter. Men vi kan alltid behandle dine personopplysninger hvis dette er påkrevet for å avgjøre, utøve eller forsvare rettslige krav.

Rett til dataportabilitet

Du kan be om at personopplysninger du har overlevert til oss for behandling basert på samtykke eller for å oppfylle en kontrakt, blir sendt til deg i et strukturert, vanlig og maskinlesbart format. Du har også rett til å be om overføring av slik informasjon til en annen behandlingsansvarlig.

Tilbaketrekking av samtykke

Vi baserer ikke vår behandling av personopplysninger på samtykke, men gitt at enkelte behandlingsaktiviteter kan være basert på samtykke, har du rett til å trekke dette samtykket tilbake. Vi vil i slike tilfeller stanse behandlingsaktivitetene basert på dette juridiske grunnlaget.
Vi vil også varsle andre vi har delt dine personopplysninger med om at du har trukket samtykket.
Hvis du som privatperson ikke er fornøyd med svaret eller mener vi behandler dine personopplysninger på en ulovlig måte, kan du klage til Datatilsynet. Du finner mer informasjon om Datatilsynet og deres klageprosedyre www.datatilsynet.no.